Huurvoorwaarden E-Chopper

Onder verhuurder wordt verstaan:

Groepsuitje Bergharen (Hill’s Food & Fun)

Onder huurder wordt verstaan:

De natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit en de feitelijke bestuurders van het voertuig

Onder het gehuurde wordt verstaan:

E-Choppers van Groepsuitje Bergharen met alle toebehoren als zijnde vermeld op de overeenkomst

Artikel 1:

De huurder wordt geacht de E-Chopper in goede staat te hebben ontvangen. Groepsuitje Bergharen  wordt geacht de E-Chopper in goede staat te hebben afgeleverd. Er dient derhalve een borg voor aanvang betaald te worden. De borg dient contant of per pin te worden voldaan. Deze borg krijgt u retour na de huurperiode, mits de E-Chopper in eenzelfde staat als bij ontvangst, teruggebracht wordt. De borg bedraagt € 50,00 per E-Chopper met een maximum van € 250,00 per reservering. Groepsuitje Bergharen is gerechtigd eventuele verschuldigde schadevergoeding met de eventuele betaalde waarborgsom te verrekenen, onverminderd het recht van Groepsuitje Bergharen op aanvullende schadevergoeding.

Artikel 2:

Het rijden van een E-Chopper is alleen toegestaan voor personen vanaf 16 jaar. Daarnaast dient de bestuurder in bezit te zijn van een bromfietscertificaat of geldig rijbewijs

Artikel 3:

U krijgt de E-Chopper met een volle accu mee. De laadkosten zijn bij de prijs inbegrepen. Het laden van de accu’s door de huurder is zonder toestemming van de verhuurder niet toegestaan.

Artikel 4:

Het huren van een E-Chopper geschiedt op eigen risico. De E-Chopper is WA verzekerd. De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan de gehuurde E-Chopper toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze gevolg is van schuld van de huurder of van derden. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum van de E-Chopper contant of per pin aan Groepsuitje Bergharen voldoen.

Artikel 5:

De E-Chopper mag niet door derden worden bestuurd. Mocht dit wel gebeuren en veroorzaakt deze een ongeval dan is de huurder aansprakelijk voor de schade.

Artikel 6:

Groepsuitje Bergharen is te allen tijde gerechtigd om de gehuurde E-Chopper naar vermeend misbruik in te nemen zonder restitutie van het huurbedrag.

Artikel 7:

De huurder zal als een goed beheerder de hem verhuurde E-Chopper verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken.

Artikel 8:

Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde E-Chopper aan derden in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 9:

Om schade door derden te voorkomen en diefstal tegen te gaan, dient u bij parkeren de E-Chopper altijd binnen uw gezichtsveld houden. Verkeersovertredingen zijn altijd voor rekening van de huurder. Bekeuringen tijdens de huurperiode kunnen nadien worden verhaald op de bestuurder van het voertuig.

Artikel 10:

Het rijden van wedstrijden is verboden, bovendien mag er alleen op verharde wegen worden gereden of het moet door Groepsuitje Bergharen anders zijn aangegeven. Tevens dient u ook de zogeheten E-Chopper-routes te volgen. Daarnaast is het streng verboden om:
1. Alcoholhoudende drank tijdens de verhuurperiode te nuttigen
2. De trottoirbanden op en af te rijden
3. Met de E-Chopper tijdens het rijden tegen elkaar te botsen
4. Met meer dan 1 persoon op een E-Chopper plaats te nemen.

Artikel 11:

Het huren van de E-Chopper geschiedt op eigen risico. Groepsuitje Bergharen is niet aansprakelijk voor welke schade, ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of goederen.

Artikel 12:

Groepsuitje Bergharen is onder geen beding aansprakelijk voor schade aan de kleding van de huurder door regen, modder of ander vuil.

Artikel 13:

Onderstaand vindt u een prijslijst voor het vervangen en herstel van de meest voorkomende schades:

• Schade aan voorband door overtreding gebruiksregels/huurvoorwaarden: € 100,00
• Schade aan achterband door overtreding gebruiksregels/huurvoorwaarden: € 100,00
• Deuk: € 50,00
• Knipperlicht: € 15,00
• Spatbord: € 70,00
• Bij einde activiteit ontbreken van hesjes: € 60,00 p.s.

** Voor aanvang van de E-Chopper tocht bent u verplicht het huurcontract te ondertekenen voor akkoord.

Artikel 14:

Bij vroegtijdig terugbezorgen, blijft de volle huur gelden. Bij tijdsoverschrijding geldt een tarief van € 2,50 per solex/scooter per heel of gedeeltelijk verstreken kwartier.

Artikel 15:

Verhuurder heeft het recht om onder bepaalde extreme weersomstandigheden, zonder kosten wederzijds, te annuleren als de veiligheid in gevaar komt, dit ter beoordeling van de verhuurder.

Artikel 16:

Foto’s en video’s gemaakt door ons kunnen gebruikt worden voor reclame-uitingen.