Huur een E-chopper in Maas & Waal

huurvoorwaarden

Onder verhuurder wordt verstaan:

Groepsuitje Bergharen (Hill’s Food & Fun)

Onder huurder wordt verstaan:

De natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit en de feitelijke bestuurders van het voertuig

Onder het gehuurde wordt verstaan:

E-Choppers van Groepsuitje Bergharen met alle toebehoren als zijnde vermeld op de overeenkomst

Artikel 1:

Huurder verklaart de E-chopper /E-fatbike in goede staat te hebben ontvangen. Bij het ontvangen van de E-chopper/E-fatbike krijgt u een instructie over de werking. Verhuurder wordt geacht de E-chopper/E-fatbike in goede staat af te leveren.

Artikel 2:

Huurder van de E-fatbike dient een minimum leeftijd te hebben van 16 jaar en dient zich te legitimeren met een geldig Nederlands paspoort of ID-kaart. De E-fatbike is geschikt voor 1 persoon. Huurder van de E-chopper dient een minimum leeftijd te hebben van 16 jaar en dient zich te legitimeren met een geldig Nederlands rijbewijs of een geldig bromfietscertificaat. De E-chopper is geschikt voor 1 persoon..

Artikel 3:

De huurder dient zich gedurende de huurperiode te allen tijde te houden aan de Nederlandse wetgeving en op Nederlands grondgebied te blijven. Naast het eerbiedigen van de verkeersregels wordt men geacht op een verantwoorde manier met het gehuurde om te gaan en is het verboden alcohol, drugs en/of medicijnen (die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden) te gebruiken voor of tijdens de rit.

Artikel 4:

De huurder dient vóór aanvang van de verhuur het totale bedrag van de overeenkomst (inclusief borg) betaald te hebben.

Artikel 5:

De E-chopper/E-fatbike is W.A. verzekerd. Het eigen risico bedraagt € 1000,- per gebeurtenis, welk bedrag in voorkomend geval voor rekening van de huurder komt.

Artikel 6:

Bij parkeren dient de huurder de sleutels uit het contactslot te halen en het alarm in te schakelen. De huurder is verantwoordelijk dat de E-chopper/E-fatbike altijd in het zicht staat en er voor zorgdragen dat deze niet wordt gestolen.

Artikel 7:

De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan de gehuurde E-chopper/E-fatbike toegebracht of ontstaan, ongeacht of dit gevolg is van schuld van de huurder of van derden. Bij schade dient de verhuurder te allen tijde ingelicht te worden en dient een schadeformulier ter plekke ingevuld te worden. Bij diefstal/vermissing is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de E-chopper/E-fatbike. De huurderving is daarbij niet inbegrepen. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, aan de verhuurder vergoeden. Bij het niet onmiddellijk voldoen van de totale schade zijn niet alleen de kosten van de schade maar ook alle verhaalkosten voor rekening van de huurder.

Artikel 8:

Het huren van de E-chopper/E-fatbike geschiedt op eigen risico. Verhuurder is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of goederen. Verkeersovertredingen en de daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 9:

Het is huurder en medehuurders niet toegestaan het gehuurde aan derden in gebruik of onderhuur af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 10:

De huurder ontvangt bij vertrek een vastgestelde route in de vorm van een kaart of navigatiesysteem. Deze route is afgestemd op de accucapaciteit (50km) van de E-chopper/E-fatbike De huurder wordt geacht deze route te volgen, indien er wordt afgeweken wordt er bij pech geen service verleend. Daarnaast is het streng verboden om:
1. Alcoholhoudende drank tijdens de verhuurperiode te nuttigen
2. De trottoirbanden op en af te rijden
3. Met de E-Chopper tijdens het rijden tegen elkaar te botsen
4. Met meer dan 1 persoon op een E-Chopper plaats te nemen.

Artikel 11:

Wijzigingen in het aantal deelnemers kunnen tot 7 dagen vooraf worden doorgegeven. Dit mag maximaal 10% lager zijn dan het afgesproken aantal deelnemers.

Artikel 12:

De huurder zal als een goede beheerder met de hem/haar verhuurde E-chopper/E-fatbike omgaan en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken. Verhuurder is te allen tijde gerechtigd om het gehuurde na vermeend misbruik in te nemen zonder terugbetaling.

Artikel 13:

Verhuurder heeft het recht om onder bepaalde weersomstandigheden, zonder kosten wederzijds, te annuleren als de veiligheid in gevaar komt, dit ter beoordeling van de verhuurder.

Artikel 14:

Bij vroegtijdig terugbezorgen, blijft de volle huur gelden. Bij tijdsoverschrijding geldt een tarief van € 2,50  per heel of gedeeltelijk verstreken kwartier.

Artikel 15:

De huurder betaalt voorafgaand aan de huur een borg aan de verhuurder. Deze borg bestaat uit een bedrag van € 50,- per E-chopper/E-fatbike met een maximum bedrag van € 250,-, welke contant dient te worden voldaan. Deze borg krijgt de huurder terug na de huurperiode, als de E-chopper/E-fatbike in eenzelfde staat, als bij ontvangst, teruggebracht wordt. De verhuurder is gerechtigd het bedrag van een eventuele schadevergoeding met de gestorte waarborgsommen te verrekenen, onverminderd het recht van verhuurder op aanvullende schadevergoeding

Artikel 16:

Foto’s en video’s gemaakt door ons kunnen gebruikt worden voor reclame-uitingen.